карти

Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович

Атлас України й сумежних країв. Львів 1937 рік.
Атлас України й сумежних країв. Львів 1937 рік.
Автор kobzar

Атлас України й сумежних країв. Надрукований науковим товариством імені Тараса Шевченка і Українським видавничим інститутом в місті Львів в 1937 році.

Атлас України й сумежних країв.
Атлас України й сумежних країв.

В період 1917—1921. р., після декількох років існування Української держави, наш народ був вимушений знову утратити незалежність. Національна територія України була в котрий раз розподілена між сусідними державами. Теперішні умови існування України в СРСР є причиною, що більша частина українців, які живуть поза межами СРСР, а також чужинці, практично нічого не знають про найбільшу частину українських земель.

Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович
Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович

Ці факти накладають на незалежну українську науку обовязок надавати інформацію про життя на всіх українських землях, без огляду на сучасні політичні кордони. Атлас України і сумежних країв дозволяє ознайомитись з нашою національною територією і з допомогою удобних мап і діяграм, пізнати найважливіші явища нашого життя в їх географічному розміщенні.

антикварная карта Украины.
Мапа відносні надвишки й недобори українців

Мапи охоплюють етнографічні українські землі, і сумежні з ними країни. На декількох картах з’ясовано розміщення навіть українських Кольоній. Діяграми Атласу відображають українськї національнї території. В Атласі вжито мірило — 1:5,000.000; проблеми, схоплені побіжніше, з’ясовані на мапах 1: 10,000.000, карти українських земель у Польщі мають мірило 1:2,700.000, 4,000.000 і 8,000.000.

Атлас Украины
Карта густота українців

Увесь матеріал Атласу розподілений на такі відділи: І — Природа; II — Людність; ІІІ — Сільське господарство; IV — Инші галузі господарки; V — Різне; VI — Українські землі в Польщі, де подано перелік наших найважніших економічних і культурних установ на українській етнографічній території в Польщі.

Атлас Украины
Демографічна карта – українці

Діаграми в Атласі мають на меті два завдання: одні показують числа тих проблем, які подані на картах, другі з’ясовують еволюцію цих явищ. Діаграми показують всі українські етнографічні землі, разом із мішаними; з деяких виходить порівняння наших земель з землями інших країн.

Атлас Украины
Демографічна карта національності

Підставу опрацювання великої більшости карт і діяграм правили статистичні матеріали з тих держав, що в їх склад увійшли тепер українські землі, а саме — з СРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччини. Через те, що на наших картах найшовся навіть північно-східній кут Угорщини, треба було використати й мадярські статистичні джерела.

Вік і пол людності на українських землях
Вік і пол людності на українських землях

Статистичні матеріяли всіх цих держав походять із різних років, вони — по опрацьовувані різними методами, торкаються різної величини адміністративних одиниць, та ще й сам матеріал — є різної наукової вартости. Весь цей різноманітний матеріал треба було провірити, звести його до одного часу, дати йому один зміст. Для деяких проблем із деяких країв немає жадних чисел, тимтo нa нaших картах виступають часом білі плями – зокрема це часто торкається Румунії.

Старинная карта. Міста й міська людність в Україні
Міста й міська людність в Україні

Через те, що 80 % усієї української етнографічної території найшлося в межах СРСР, треба було статистичний матеріал із инших держав зводити до того самого часу, для якого маємо джерела для СРСР, і вживати таких територіяльних одиниць для споруди карт, які в в СРСР, а зміст і метода наших карт залежні в першій мірі від совєтських матеріалів. А тут найбільші труднощі викликує саме зібрання й опрацювання джерел у СРСР Матеріяли ці неодноцільні й порозпорошувані.

Мапа. Украина. Антиквариат.
Мапа густота людності

Крім центральних видань СРСР, треба брати до рук і не так легко доступні провінціональні. Великою перепоною є постійні зміни щодо числа і гряниць адміністративних одиниць; докладніші гряниці дрібних адміністративних одиниць нам незнані. З огляду на скору еволюцію господарських відносин у СРСР треба було на картах подати як-мога найтривкіший момент, хоч би й із давніших часів, а еволюцію з’ясувати в діяграмах.

Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович

Так узагалі, не вважаючи на ці труднощі, людностеві матеріяли зведено одноцільно до 1930—1932. р., або до 1926. (перепис у CРСР), господарські до 1932—1935 р.

Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович

За територіяльну підставу для всіх обчислень правили в основі дві групи адміністративних одиниць. Для карт із мірилом 1:5,000.000 – найменші адміністративні одиниці в СРСР, для яких маємо статистичні матеріяли, а саме – райони, яким відповідають у Польщі, Румунії й Чехословаччині повіти; Для деяких людностевих відносин узято за відповідник — у Галичині судові повіти, в инших частинах Польщі — волості (збірні громади).

Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович
Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович

Для карт із меншими мірилами підставою обчислень були в СРСР давні округи й губернії або теперішні области, в Польщі воєвідства, в Румунії й Чехословаччині — країни. Етнографічні карти споруджені частинно навіть на підставі матеріалів для поодиноких осель. Для деяких карт підставою обчислень у СРСР були передвоєнні повіти. Разу-раз ми звертали увагу на те, щоб підставою споруди тієї самої карти були — адміністративні одиниці подібної величини.

Мапа грунтів України
Мапа грунтів України

Картографічні методи, яких ужито при опрацюванні статистичних карт Атласу, мусіли бути прості, яcнoзрозумілі. Лише на кількох картах подано деякі статистичні явища абсолютним способом, із допомогою сигнатур, їх переважно зясовано релятивно. І так, наприклад, розміщення засівів пшениці подано не сигнатурами, з яких кожна означувала б певне число гектарів пшеничної площіні, але відсотком площіні, засіяної пшеницею, в порівнянні з усією збіжевою площінню на основі певної скалі, укладеної згори.

Карта геологія України
Карта геологія України

Звичайно статистичні карти споруджують таким чином, що адміністративні одиниці покривають відповідними скалями, агряницею скаль є адміністративні гряниці. Такою методою ми користувалися в Атласі в картах національностей, бо вони опрацьовані на підставі стану з 1926. р., а для того часу ми докладно знаємо гряниці районів у СРСР.

Енергетика українських земель
Енергетика українських земель

Та при опрацюванні переважної частини карт не можна було так робити, бо гряниці районів ближче нам незнані, до того ж і границі, а то й число районів, — улягають раз-у-раз змінам. Тимто довелось нам із конечности користуватися методою ізаритм.

Корисні копалини в Україні
Корисні копалини в Україні

Ця інтерполяційна метода приймає, що статистичні вартости торкаються середньої точки відповідної адміністративної одиниці, і гряницю двох скаль якогось явища протягав між цими точками – пропорціонально до статистичної різниці між ними. Ізаритмічна метода, якою користуємося, це єдина метода, якої можна вжити при такому статистичному матеріалі.

Фізична карта України 1937 рік
Фізична карта України 1937 рік

Текст, доданий до Атласу, має за мету пояснити методу споруди карти, подати джерела, на підставі яких карту опрацьовано, звернути коротеньку увагу на найважніщі проблеми, які можна вичитати з карти, і переважно їх і пояснити. Поміщена на початку тексту таблиця подав територіяльний розподіл і людність українських земель – за адміністративним розподілом.

Еміграція з України до Азії
Еміграція з України до Азії


Атлас опрацьовано в Науковому Товаристві ім. Шевченка у Львові, а саме – в його географічній комісії. Опрацювання вало — повних три роки. Переважну части. карт опрацював я сам, иншу частину — спіль з иншими фахівцями, четвертину ж, голова з відділу І., V. і VІ., опрацювали спеціалісти від повідних галузів науки.

Атлас Украины
Мапа зміни в стані людності в часи 1897-1926 роки

Всім своїм Співробітникам складаю на цьому місці щиру подяку. Окрема ж подяка належиться п. Миколі Кулицькому, не лише за його співавторство в численних картах, але в пеошій мірі за технічне опрацювання Атлясу. Коли наш Атлас може, з технічного погляду, сміло рівнятися з подібними чужинними працями, хоч він і не опрацьований у жадному картографічному інституті, при скромних технічних засобах, то це треба завдячити в першій мірі знаменитій, повній віддання й жертівности праці мойого приятеля, п. М. Кулицького.

Карта зміни урбанізації з 1897 по1932 роки
Карта зміни урбанізації з 1897 по1932 роки

Велика подяка належиться Українському Видавничому Інститутові, зокрема ж його Управі в особах дир. В. Микитчука і д-ра І. Федева, які взяли на себе в теперішніх важких часах наклад Атласу й завдяки своїй енергії зуміли перевести все видання в такому короткому часі.

Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович
Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович

Накінець складаю щиру подяку Вп. проф. др. В. Сімовичеві за дуже дбайливе виправлення українського тексту. Українському Бюро в Лондоні в особі В. Ю. Кисілевського щиро дякую за виправлення англійського тексту, а навіть частинний його переклад із українського оригіналу.

Атлас Украины
Карта розміщення культур

Ніхто краще за мене не знає недостач Атласу, але ж бо й ніхто краще не знає труднощів, з якими звязане було опрацювання Атласу. На такі труднощі не натрапляє ніхто, працюючи над атлясом однієї держави, з одноцільним статистичним матеріалом. А далі: нормально опрацьовують подібні атласи в наукових, державних інститутах, із цілим штабом помічників, із відповідними науковими й фінансовими допоміжними засобами.

Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович

В наших умовах цілу працю переведено без такої допомоги. Але бездержавна, хоч і стара, нація й її наука мусять на місце окремих наукових інститутів дати власну жертівність і енергію. А всі, що причинилися до опрацювання й видання цього Атласу, дали все, що можна було дати, щоб Атлас своє завдання сповнив…

Атлас України й сумежних країв. Львів, 1937 рік. В. Кубійович

Хай же він учить, своїх і чужих, хай краще пізнання дрімучої величини нашої Батьківщини додасть нам енергії й сили до праці, а серед чужої науки хай пробуджує знання про Україну та приєднує для неї прихильників.

Львів, Наук. Т-во ім. Шевченка, квітень, 1937. року. Доктор Володимир Кубійович доцент Ягайлонського університету в Кракові.

Будь ласка поширюйте статтю в соціальних мережах, це допоможе нам підвищіти якість та користь контенту на сайті kobzar.in.ua

Кобзар

Про автора

kobzar

Культурний простір Kobzar - це бібліотека антикварних книг, галерея живопису, сучасного мистецтва та графіки, виставка предметів старовини і онлайн аукціон.

Ми допомогаємо реставрувати антикварні книжки, консультуємо по вопросах купівлі-продажу живопису, книг, меблів для бібліотек, та предметів старовини.

Будь ласка, прокоментуйте